2019-4 (33)

Nuclear, radiation and environmental safety

Article Name10.26583/GNS-2019-04-01
The Application Urgency of Activity Indicators of Alkaline Phosphatase and Seston Esterases in Aquatic Ecosystem Monitoring
AuthorsO.I. Beisug
Address

Volgodonsk Engineering Technical Institute the branch of National Research Nuclear University “MEPhI”,Lenin St., 73/94, Volgodonsk, Rostov region, Russia 347360

ORCID iD: 0000-0001-9218-9354

WoS Researcher ID: O-6513-2018

e-mail: beisug@rambler.ru

 

AbstractThe paper considers assessments of aquatic ecosystem state. The analysis of existing assessments in hydrochemistry is carried out, their advantages and disadvantages are revealed. The work proves the application of indicators of alkaline phosphatase and extracellular esterase to assess the status of aquatic ecosystems in the monitoring of surface land waters.
Keywordsecological state, enzymatic activity (alkaline phosphatase activity, sisters extracellular esterase activity), aquatic ecosystems, environmental monitoring, hydrobiocenosis, bioindication, hydrobiological control, pollution, pollutants.
LanguageRussian
References
 1. Kozhova O.M, Izmestieva L.R., Pavlov B.K., Voronin V.I. Metodologiya ocenki sostoyaniya e`kosistem [Methodology for Assessing the State of Ecosystems: study guide]. Rostov-on-Don: TsVVR LLC, 2000. 128 p. (in Russian).
 2. Shvarts S.S. E`volyuciya biocenozov i e`kologicheskoe prognozirovanie. Materialy` sovetsko-amerikanskogo simpoziuma po biosferny`m zapovednikam, 1976 (doklady` sovetskix uchastnikov [Evolution of Biocenoses and Ecological Forecasting. Materials of the Soviet-American Symposium on Biosphere Reserves 1976. Soviet participant report]. Moscow. 1976. Part 2. P. 327-332
  (in Russian).
 3. Winberg G.G. Mnogoobrazie i edinstvo zhiznenny`x yavlenij i kolichestvenny`e metody` v biologii [Diversity and Unity of Life Phenomena and Quantitative Methods in Biology]. Zhurnal obshhej biologii [Journalof Biology]. 1981. V. 42. № 1. p. 5-8. (in Russian).
 4. Timofeev-Resovsky N.V. O nekotory`x principax klassifikacii bioxorologicheskix edinicz: voprosy` klassifikacii rastitel`nosti [Some Principles of Classification of Biochorological Units: Issues of Classification of Vegetation]. Trudy` Instituta biologii UF AN SSSR [Biology Institute of UV USSR]. 1961. V. 27. P. 23-28 (in Russian).
 5. RD 52.24.633-2002 Metodicheskie ukazaniya. Metodicheskie osnovy` sozdaniya i funkcionirovaniya podsistemy` monitoringa e`kologicheskogo regressa presnovodny`x e`kosistem [Guidelines. Methodical Bases of Creation and Functioning of the Subsystem of Monitoring of Ecological Regress of Freshwater Ecosystems]. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat [Saint-Petersburg: Hydrometeoizdat]. 2002. 32 р. (in Russian).
 6. Bakaeva E.N., Ignatova N.Ah. Kachestvo vod priplotinnoj chasti Cimlyanskogo vodoxranilishha v usloviyax czveteniya sine-zeleny`x mikrovodoroslej [Water Quality of the Dam Part of the Tsimlyansk Reservoir under the Conditions of Blue-Green Microalgae Flowering]. Global`naya yadernaya bezopasnost [Global nuclear safety]. 2013. № 1 (6). Р. 26 (in Russian).
 7. Beisug O.I., Predeina L.M. Metodologiya i metody` ocenki sostoyaniya vodny`x e`kosistem [Methodology and Methods for Assessing the Status of Aquatic Ecosystems]. Global`naya yadernaya bezopasnost [Global Nuclear Safety]. 2014. №1 (10). P. 5-9 (in Russian).
 8. Emelyanova V.P., Danilova G.N., Rodziller I.D. K voprosu ocenochnogo kartirovaniya v gidroximii [Estimating Mapping in Hydrochemistry]. Gidroximicheskie materialy`. Leningrad: Gidrometeoizdat [Hydrochemical Materials. Leningrad: Gidrometeoizdat]. 1989. V. 95. P. 118-133 (in Russian).
 9. Ocenka kachestva poverxnostny`x vod sushi po gidroximicheskim pokazatelyam [Assessment of Surface Water Quality on Land by Hydrochemical Indicators]. Gidroximicheskie materialy`. Leningrad: Gidrometeoizdat [Hydrochemical Materials. Leningrad: Gidrometeoizdat]. 1983. V. 88. P. 119-120 (in Russian).
 10. Novikov Yu.V., Plitman S.I., Lastochkina K.O., Khvastunov R.M. Ispol`zovanie kompleksny`x pokazatelej pri razrabotke gigienicheskoj klassifikacii vodoemov po stepeni ix zagryazneniya [The Use of Complex Indicators in the Development of Hygienic Classification of Water Bodies according to the Degree of Their Pollution]. Gigiena i sanitariya [Hygiene and Sanitation]. 1984.
  № 6. P. 11-13 (in Russian).
 11. Kompleksny`e ocenki kachestva poverxnostny`x vod [Complex Assessments of Surface Water Quality]. Pod red. A.M. Nikanorova [Edited by A. M. Nikanorov]. Leningrad: Gidrometeoizdat [Hydrochemical materials. Leningrad: Gidrometeoizdat]. 1984. 138 p. (in Russian).
 12. Nikanorov A.M., Khoruzhaya T.A., Brazhnikov L.V., Zhulidov A.V. Monitoring kachestva vod: ocenka toksichnosti [Monitoring of Water Quality: Toxicity Assessment]. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat [Saint-Petersburg: Hydrometeoizdat]. 2000. 160 p. (in Russian).
 13. Gurariy V.I., Shine A.S. Indeks kachestva vody` [Water quality index]. Problemy` oxrany` vod [Problems of water protection]. Xar`kov [Kharkov]. 1973. Issue. 4. P. 105-114 (in Russian).
 14. Abakumov V.A., Sushchenya L.M. Gidrobiologicheskij monitoring presnovodny`x e`kosistem i puti ego sovershenstvovaniya [Hydrobiological Monitoring of Freshwater Ecosystems and Ways to Improve It]. E`kologicheskie modifikacii i kriterii e`kologicheskogo normirovaniya: trudy` mezhdunarodnogo simpoziuma, Nal`chik, 1-12 iyunya 1990 g. [Ecological Modifications and Criteria for Environmental Regulation: International Symposium, Nalchik, June 1-12, 1990]. Leningrad: Gidrometeoizdat [Hydrochemical materials. Leningrad: Gidrometeoizdat]. 1991. P. 41-51 (in Russian).
 15. Abakumov V.A. Rukovodstvo po gidrobiologicheskomu monitoringu presnovodny`x e`kosistem [Guide to Hydrobiological Monitoring of Freshwater Ecosystems]. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat [Saint-Petersburg: Hydrometeoizdat]. 1992. 318 p. (in Russian).
 16. Abidova E.A., Beisug O.I. Ocenka sostoyaniya vodnogo ob``ekta v zone razmeshheniya RoAE`S s ispol`zovaniem metoda glavny`x komponent [Assessment of the State of a Water Body in the Zone of the Rostov NPP Location Using the Main Element]. Global`naya yadernaya bezopasnost [Global Nuclear Safety]. 2018 . № 4 (29). P. 17-23 (in Russian).
 17. Beisug O.I. Indikaciya kachestva vody` v del`te Dona i maly`x rekax Rostovskoj oblasti na osnove pokazatelej aktivnosti shhelochnoj fosfatazy` i e`steraz sestona : dissertaciya kandidata geograficheskix nauk [Indication of Water Quality in the Don Delta and Small Rivers of the Rostov Region Based on Indicators of Alkaline Phosphatase Activity and Seston Esterases: Thesis of PhD in Geography]. Rostov-na-Donu [Rostov-on-Don]. 2007. 133 p. (in Russian).
Papers7 - 17
URL ArticleURL Article
 Open Article
Article Name10.26583/GNS-2019-04-02
Unambiguity of Decisions When Using Linear Functional Equation in the Radiation Protection Model
AuthorsV.P. Cherniavsky
Address

Sarov Рhysical Technical Institute the branch of National Research Nuclear University “MEPhI”,
Dukhov St., 6, Sarov, Nizhny Novgorod region, Russia 607186

ORCID iD: 0000-0002-1628-2271

e-mail: mattutor@mail.ru

AbstractThe paper considers a functional linear equation with a shift in the radiation protection model for the transport of charged particles and ionizing radiation. The aim of the work is to study the questions of the existence and uniqueness of solutions for various cases that arise when the initial parameters of the model change. The analysis of the system accompanying the functional equation is carried out by linear algebra methods. For the case of the inequality to zero of the main determinant of the accompanying system, the correctness of the obtained solutions is shown; the functional equation has a unique solution. If the determinant vanishes, the problem is completely solved for cycles of length 2. The functional equation has no solutions if the determinant is zero and the rank of the extended matrix is 2. For the case of a joint system with a degenerate matrix, analytical formulas for the general solution of a homogeneous and inhomogeneous functional equation are obtained . These solutions depend on the coefficients of the initial equation, the initial function generating the cycle, and contain an arbitrarily chosen function. To eliminate the ambiguity that arises, one can go to a model with a non-degenerate matrix by changing the system of weight coefficients of the model equation, or use additional initial conditions.
Keywordslinear functional equation, shift equation, iteration, cycle, associated system, rank, homogeneous and inhomogeneous functional equation.
LanguageRussian
References
 1. Kuchin N.L. Matematicheskoe modelirovanie radiatzionnogo vozdeistvia atomnikh objectov morskoi tecniki na okrudjaiushuiu sredu [Mathematical Modeling of the Radiation Effect of Atomic Objects of Marine Technology on the Environment and Humans]. Dissertaciya doktora fiziko-matematicheskix nauk [Dissertation of Doctor of Physical and Mathematical Sciences]. Sankt-Peterburg [Saint-Petersburg]. 2002. 297 p. (in Russian).
 2. Chirskaya N.P., Voronina E.N., Mileev V.N., Novikov L.S., Sinolits V.V. Matematicheskoe modelirovanie svoistv neodnorodnikh struktur dlia system radiatzionnoi zashiti [Mathematical Modeling of the Properties of Heterogeneous Structures for Radiation Protection Systems]. Moskva. Trudi XXI Mezdunarodnoi konferentsii «Radiatsionnaia phyzika tverdogo tela» [Moscow. Proceedings of the XXI International Conference «Radiation Solid State Physics»]. 2011. v. 2. P. 436-443 (in Russian).
 3. Kriuk J.E., Kunets I.E. Matematicheskie metodi modelirovania v optimizatsii radiatzionnoi zashiti [Mathematical Modeling Methods in Optimization of Radiation Protection]. Kharkov. Vestnik NTU KhPI. Seria: Informatika i modelirovanie [Bulletin of the National Technical University Kharkov Polytechnic Institute. Series: Computer Science and Modeling]. 2011. № 36. P. 95-100 (in Russian).
 4. Сarleman Т. Sur la theorie des equations integrates et ses applications, Verhandl. Internat. Math. Kongr. Zurich. 1 (1932). P.138-151 (in French).
 5. Litvinchuk G.S. Kraevie zadachi i singuliarnie uravnenia so sdvigom [Boundary Value Problems And Singular Equations with Shift]. Moscow. Pub. Nauka [Publishing House Science]. 1977. 448 p. (in Russian).
 6. Karapetiants N.K., Samko S.G. Uravnenia s involiutivnimi operatorami i ikh prilodjenia [Equations with Involutive Operators and their Applications]. Postov-na-Donu. Izdatelstvo Rostovskogo universiteta [Rostov on Don. Rostov University Publishing House]. 1988. 187 p. (in Russian).
 7. Vasilevsky N.L., Karelin A.A., Kereksha P.V., Litvinchuk G.S. Ob odnom klasse singuliarnikh uravneni’ i ego primeneniakh v teorii kraevikh zadach dlia differentsialnikh uravneni’ v chastnikh proizvodnikh. II [A Class of Singular Integral Equations with Involution and its Applications in the Theory of Boundary Value Problems for Partial Differential Equations. II]. Differencial`ny`e uravneniya [Differential equation]. 1977, 13:11. P. 2051-2062 (in Russian).
 8. Antonevich A.B. Lineinie functional'nie uravnenia: operatorni podhod [Linear Functional Equations: Operator Approach]. Minsk. Izdatelstvo Universitetskoe [Publishing House University]. 1988. 232 p. (in Russian). 
 9. Moskovsky Gosudarstvenny Universitet. Spravochnik 2000 [Moscow State University. Handbook 2000]. Moskva. Izdatelstvo Moskovskogo universiteta [Moscow. Moscow University Press]. 2000. 240 p. (in Russian).
 10. Agakhanov N.H., Bogdanov I.I., Kodjevnicov P.A., Podlipsky O.K., Tereshin D.A. Vserossi’skie olympiadi shkolnikov po matematike 1993-2006 [All-Russian Mathematics Olympiads 1993-2006]. Moscow. MCCME. 2007. 472 p. (in Russian).
 11. Brodsky J.S., Slipenko A.K. Funktsional’nie uravnenia [Functional Equations]. Kiev. Pub. Visha shkola [High school]. 1983. 96 p. (in Russian).
 12. Poliayin A.D., Manzhirov A. V. Spravochnik po integral’nim uravneniam: Tochnie reshenia [Handbook of Integral Equations: Exact Solutions]. Moscow. Pub. Factorial. 1998. 432 p.
   (in Russian).
 13. Prasolov V.V. Zadachi po algebre, arifmetike i analizu [Problems in Algebra, Arithmetic and Analysis]. Moscow. MCCME. 2007. 608 p. (in Russian).
 14. Mal’tsev A.I. Osnovi lineinoi algebra [The Basics of Linear Algebra]. Moscow. Pub. Nauka [Publishing House Science]. 2005. 470 p. (in Russian).
 15. Kurosh A. G. Kurs vishei algebri [Course in Higher Algebra]. Sankt-Peterburg [Saint-Petersburg]. Pub. Lan’ [Publishing House «Doe»]. 2019. 432 p. (in Russian).
 16. Faddeev D.K. Lektsii po algebre [Lectures on Algebra]. Sankt-Peterburg [Saint-Petersburg]. Pub. Lan’ [Publishing House "Doe"]. 2002. 416 p. (in Russian).
 17. Faddeev D.K., Sominsky I.S. Sbornik zadach po vishei algebre [Collection of Problems in Higher Algebra]. Moscow. Pub. Nauka [Publishing House Science]. 1977. 288 p. (in Russian).
Papers18 - 26
URL ArticleURL Article
 Open Article

Design, manufacturing and commissioning of nuclear industry equipment

Article Name10.26583/GNS-2019-04-03
Liquation Heterogeneity and Weldability of 10GN2MFA Steel
AuthorsE.I. Kolokolov*1, S.A. Tomilin*2, M.E. Zhidkov **3
Address

*Volgodonsk Engineering Technical Institute the branch of National Research Nuclear University «MEPhI»,

Lenin St., 73/94, Volgodonsk, Rostov region, Russia 347360

**Atommash” branch of “AEM Technologies” JSC in Volgodonsk, Volgodonsk, Rostov Region, Russia

1 ORCID iD: 0000-0003-2134-3638

e-mail: E.I.Kolokolov@yandex.ru

2ORCID iD: 0000-0001-8661-8386

Wos Researher ID: G-3465-2017

e-mail: SATomilin@mephi.ru

3e-mail: Zhidkov_ME@atommash.ru

AbstractThe article shows that the segregation heterogeneity inherent in 10GN2MFA steel preforms causes the formation of sections enriched with alloying elements, impurities and nonmetallic inclusions, which leads to a pronounced structural heterogeneity and different tendency to recrystallize during pressure treatment, the formation of quenching structures, and hot cracks in the heat affected zones during the execution of the outer rollers during automatic submerged arc welding. Such behavior can also appears in the weld metal with increased heat input, and other deviations in technology that cause the formation of a large dendrite structure.
Keywordssegregation heterogeneity, steel weldability, thermokinetic diagram, bainite, martensitic-austenitic component, hot microcracks of segregation origin, a tendency to recrystallization during metal forming.
LanguageRussian
References
 1. Balandin Yu.F. [and others] Konstrukcionny`e materialy` AE`S [NPP Structural Materials]. Moskva: E`nergoatomizdat [Moscow: Energoatomizdat,]. 1984. 280 p. (in Russian).
 2. Bunin N.P., Baranov A.A. Metallografiya [Metallography]. Moskva: Metallurgiya [Moscow: Metallurgy]. 1970. 256 p. (in Russian).
 3. Popov L.E., Popova A.A. Diagrammy` prevrashhenij austenita v stalyax i beta-rastvora v splavax titana [Diagrams of Austenite Transformations in Steels and Beta-Solution in Titanium Alloys]. Moskva : Metallurgiya [Moscow: Metallurgy]. 1991. 503 p. (in Russian).         
 4. Kolokolov E.I., Pauk A.M. Obespechenie xrupkoj prochnosti listov iz stali 10GN2MFA [Ensuring Brittle Strength of 10GN2MFA Steel Sheets]. Metody` analiza braka pri proizvodstve izdelij mashinostroeniya: tezisy` dokladov otraslevoj nauchno-texnicheskoj konferencii [Methods of Analysis of Defects in the Production of Mechanical Engineering Products: Abstracts of the Industry Scientific and Technical Conference]. Volgodonsk. 1990. P. 40-41 (in Russian).
 5. Chastukhin A.V. Zakonomernosti processov rekristallizacii austenita sovershenstvovanie texnologii kontroliruemoj prokatki mikrolegirovanny`x trubny`x stalej povy`shennoj xladostojkosti : avtoreferat dissertacii kandidata texnicheskix nauk [Regularities of Austenite Recrystallization Processes Improvement of Technology of Controlled Rolling of Micro-Alloyed Tube Steels of Increased Cold Resistance: Thesis Abstract of PhD in Engineering]. Moskva [Moscow]. 2017. 24 p. (in Russian).
 6. Gladshtein L.I., Odessky P.D., Vedyakov I.I. Sloistoe razrushenie stalej i svarny`x soedinenij [Layered Destruction of Steels and Welded Joints]. Moskva: Intermet Inzhiniring [Moscow: Intermet Engineering]. 2009. 256 p. (in Russian).
 7. Nosov S.I., Fedorov A.V., Nechaev Yu.V., Zubchenko A.S. Issledovanie sklonnosti svarny`x soedinenij perlitny`x stalej k rastreskivaniyu pri termicheskoj obrabotki dlya snyatiya napryazhenij [Investigation of the Tendency of Welded Joints of Pearlite Steels to Cracking during Heat Treatment for Stress Relief]. Tyazheloe mashinostroenie [Heavy Engineering]. 2017. № 6. P. 2-10 (in Russian).
 8. Yavoysky V.I., Rubenchik Yu.I., Okenko A.P. Nemetallicheskie vklyucheniya i svojstva stali [Nonmetallic Inclusions and Properties of Steel]. Moskva: Metallurgiya [Moscow: Metallurgy]. 1980. 176 p. (in Russian).
 9. Grivnyak I. Svarivaemost` stalej [Weldability of Steels]. Perevod so slovaczkogo L.S. Goncharenko; pod redakciej E`.L. Makarova [Translated from Slovak by L.S. Goncharenko; edited by E.L. Makarov]. Moskva: Mashinostroenie [Moscow: Mashinostroenie]. 1984. 216 p. (in Russian).
 10. Gubenko S.I., Oshkaderov S.P. Nemetallicheskie vklyucheniya v stali [Nonmetallic Inclusions in Steel]. Kiev: Naukova Dumka. 2016. 528 p. (in Russian).
 11. NP-104-18 Svarka i naplavka oborudovaniya i truboprovodov atomny`x e`nergeticheskix ustanovok [Welding and Surfacing of Equipment and Pipelines of Nuclear Power Plants]. Moskva: Rostexnadzor [Moscow: Rostekhnadzor]. 2018. 260 p. (in Russian).
 12. Kolokolov E.I. Tomilin S.A., Shishov V.V. Obespechenie konstruktivnoj prochnosti svarny`x soedinenij reaktorny`x ustanovok posredstvom primeneniya novy`x svarochny`x materialov i texnologij [Ensuring Structural Strength of Welded Joints of Reactor Plants through the Use of New Welding Materials and Technologies]. Global`naya yadernaya bezopasnost` [Global Nuclear Safety]. 2017. № 3(24). P. 77-90 (in Russian).
Papers27 - 36
URL ArticleURL Article
 Open Article
Article Name10.26583/GNS-2019-04-04
To the Issue of the Valid Form of Hereditary Viscoelasticity with One Creep Kernel
AuthorsA.S. Kravchuk*1, A.I. Kravchuk**2
Address

*Polytechnic Research Institute, a branch of the Belarusian National Technical University, Independence Avenue, 65, Minsk, Republic of Belarus 220013

**Belarusian State University, Independence Avenue, 4, Minsk, Republic of Belarus 220030

 

1 ORCID iD: 0000-0002-4730-7769

Wos Researher ID: AAB-7774-2019

e-mail: ask_belarus@inbox.ru

2 ORCID iD: 0000-0002-6105-4200

Wos Researher ID: AAB-7880-2019

e-mail: anzhelika.kravchuk@gmail.com

AbstractIt is established that if the original equations of hereditary viscoelasticity in the traditional form contained two independent viscoelastic operators corresponding to the axial and transverse creep strains, then the record in the components of the deviators of the state equations will already contain three different viscoelastic kernels defined by the compositions of the original two operators. These three operators can coincide up to a real factor only when the Harutyunyan hypothesis about the constancy of transverse deformation (i.e., the constancy of the Poisson's ratio) during creep is fulfilled. Body with a similar viscoelastic behavior are called quasi-elastic. Taking into account the results of studies, as well as the fact that until now only the creep kernel has been experimentally established under axial tension and the transverse creep kernel has never been defined, it is currently not possible to solve the problems of hereditary creep beyond the application of the Harutyunyan hypothesis. It is also obvious that the volumetric strain operator cannot be identical, since it is determined by the composition of the creep operators. The application by some authors in their studies of the hypothesis of the identity of the operator has no mathematical or physical grounds. In the case of nonlinear viscoelasticity (or viscoelastic plasticity), with sufficient accuracy for practice, one should simply linearize the equation of state using the secant module and reduce these problems to the case of linear viscoelasticity already studied in this article.
KeywordsQuasi-elasticity, hereditary viscoelasticity, creep core, relaxation, Harutyunyan hypothesis.
LanguageRussian
References

 

 1. Rzhanitsyn A.R. Teoriya polzuchesti [Theory of Creep]. Moskva: Strojizdat [Moscow: Stroyizdat]. 1968. 418 p. (in Russian).
 2. Gorshkov A.G. Starovoitov E.I., Yarovaya A.V. Mexanika sloisty`x vyazkouprugoplasticheskix e`lementov konstrukcij [Mechanics of Layered Viscoelastic Structural Elements]. Moskva: FIZMATLIT [Moscow: FIZMATLIT]. 2006. 576 p. (in Russian).
 3. Kravchuk A.S., Kravchuk A.I. Obshhie uravneniya prostranstvennoj i ploskoj zadach mexaniki tverdogo tela v sluchae ispol`zovaniya modeli kvaziuprugogo povedeniya izotropnogo vyazkouprugogo materiala [General Equations of Spatial and Plane Problems of Solid Mechanics in the Case of Using a Model of Quasi-Elastic Behavior of an Isotropic Viscoelastic Material]. Mashinostroenie: setevoj e`lektronny`j nauchny`j zhurnal [Russian Internet Journal of Industrial Engineering]. 2017. V 5, № 1. P. 3-10. URL : http://www.indust-engineering.ru/issues/2017/2017-1.pdf (in Russian).
 4. Kravchuk A.S., Chigarev A.V. Mexanika kontaktnogo vzaimodejstviya [Mechanics of Contact Interaction]. Minsk : Texnoprint [Minsk: Technoprint]. 2000. 196 p.
 5. Kravchuk A.S., Chizhik S.A., Kravchuk A.I. Prostejshaya model' indentirovaniya krivolinejnyx biologicheskix ob"ektov konechnyx razmerov [The Simplest Model of Indentation of Curvilinear Biological Objects of Finite Dimensions]. APRIORI. Seriya: Estestvennye i texnicheskie nauki [APRIORI. Series: Natural and Technical Sciences]. 2014. № 4. URL: http://apriori-journal.ru/seria2/4-2014/Kravchuk-Chizhik-Kravchuk.pdf (in Russian).
 6. Kravchuk A.S., Kravchuk A.I. Prikladnye kontaktnye zadachi dlya obobshhennoj sterzhnevoj modeli pokrytiya [Applied Contact Problems for a Generalized Rod Model of Coverage] Sankt-Peterburg: Naukoemkie texnologii [Saint Petersburg: High Technologies]. 2019. 221 p. URL: http://publishing.intelgr.com/archive/core_model.pdf (in Russian).
 7. Starovojtov E. I. Vyazkouprugoplasticheskie sloistye plastiny i obolochki [Viscoelastic Plastic Laminated Plates and Shells] Gomel': BelGUT [Gomel: BelGUT]. 2002. 343 p. (in Russian).
 8. Pleskachevskij Yu.M., Starovojtov E'.I., Yarovaya A.V. Deformirovanie metallopolimernyx sistem [Deformation of Metal-Polymer Systems]. Minsk: Belaruskaya navuka [Minsk: Belarusian Science]. 2004. 342 p. (in Russian).
 9. Zhuravkov M.A., Starovotov E.I. Mexanika sploshnyx sred. Teoriya uprugosti i plastichnosti [Continuum Mechanics. Theory of Elasticity and Plasticity]. Minsk: BGU [Minsk: BSU]. 2011.
  543 p. (in Russian).
 10. Pleskachevskij Yu.M., Starovojtov E.I., Leonenko D.V. Mexanika trexslojnyx sterzhnej i plastin, svyazannyx s uprugim osnovaniem [Mechanics of Three-Layer Rods and Plates Associated with an Elastic Base]. Moskva: FIZMATLIT [Moscow: FIZMATLIT]. 2011. 560 p. (in Russian).
 11. Starovoitov E.I., Nagiyev F.B. Foundations of the Theory of Elasticity, Plasticity and Viscoelasticity. Apple Academic Press, Toronto, New Jersey, Canada, USA, 2012. 346 p.
 12. Kravchuk A.S., Kravchuk A.I., Lopatin S.N. Reshenie fizicheski nelinejnoj zadachi Lyame dlya tolstostennogo cilindra [Solution of the Physically Nonlinear Lyame Problem for a Thick-Walled Cylinder]. Nauka i biznes: puti razvitiya [Science and Business: Ways of Development]. 2018.
  № 5(83). P. 11-16 (in Russian).
Papers37 - 42
URL ArticleURL Article
 Open Article
Article Name10.26583/GNS-2019-04-05
The Model for Thermal Calculation of Virtual Welding Joint Formation
AuthorsV.V. Krivin1, V.Y. Shpitser2, V.A. Tolstov3, V.T. Saunkin4
Address

Volgodonsk Engineering-Technical Institute – Branch of NRNU «MEPhI»,

Lenina street, 73/94, Volgodonsk, Russia 347360

1ORCID: 0000-0003-0903-0786

WoS ResearcherID: E-2267-2018

e-mail: vvkrivin@mephi.ru

2ORCID: 0000-0002-5051-5091

e-mail: shpitser@mephi.ru

3ORCID: 0000-0001-7144-5195

WoS ResearcherID: F-1032-2017

e-mail: v-tolstov-2017@mail.ru

4ORCID: 0000-0002-3462-4853

WoS ResearcherID: F-3352-2017

e-mail: saunkin@mail.ru

AbstractThe article deals with development of modified finite element method for real-time calculations of virtual welding parameters and virtual welding joint geometric properties. The representation of welding joint as array of square-based columns, with movable horizontal separator between solid and molded parts, is shown. The development causes the result as opportunities for visualization of welding joint and its calculations.
Keywordsmathematical modeling, welding process, thermal model, finite elements method, modified finite elements method, manual arc welding simulator, welding joint visualization, estimation of joint parameters, real-time processing, thermal flow calculation.
LanguageRussian
References
 1. Krivin V.V., Sas A.V., I.O. Ishigov et al. Mul`timedijny`j trenazher dlya ruchnoj dugovoj svarki [Multimedia Simulator for Manual Arc Welding]. Moscow. Svarochnoe proizvodstvo [Welding Production]. 2010. №5. P. 57-59 (in Russian).
 2. Tyamalov A.A. et al. Komp`yuterny`j trenazher dlya obucheniya navy`kam svarki pri izgotovlenii i montazhe konstrukcij e`nergeticheskogo mashinostroeniya. Otchet o NIOKP (promezhutoch.) [Computer Training System for Manual Arc Welding Skills Used in Energetic Machine Production And Mounting. The Interim Report about Scientific Investigation and Empirical Construction]. Grant number: 114102740077. MEPhI. Volgodonsk. 2014. 176 p. (in Russian).
 3. Krivin V.V., Vinichenko S.M., Tolstov V.A. et al. Modelirovanie signalov parametrov virtual`nogo svarochnogo processa [Modeling of Parametric Signals of Virtual Welding Process]. Moscow. Vestnik natsionalnogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta «MIFI». 2014. V.3. №1. P. 53-57 (in Russian).
 4. Sysoev Yu.S., Krivin V.V., Tolstov V.A. Modelirovanie plavleniya e`lektroda pri razrabotke komp`yuterny`x 3D-trenazherov dlya obucheniya ruchnoj dugovoj svarke [The Modeling of Node Molding during Development of 3D Computerized Simalators for Manual Arc Welding Training]. Moscow. Svarochnoe proizvodstvo [Welding Production]. 2017. №10. P. 12-17 (in Russian).
 5. Krivin V.V., Ishigov I.O., Tolstov V.A. Ispol`zovanie ustrojstva koordinatnogo slezheniya Trackir dlya izmereniya koordinat e`lektroda v mul`timedijnom trenazhyore svarshhika RDS [The TRACKIR Coordinate Tracking Device Usage For Measurement Of Electrode Coordinates In The Multimedia Training System For Manual Arc Welding]. [Global Nuclear Safety]. 2014. №3.
  p.73-77 (in Russian).
 6. Krivin V.V., Ishigov I.O., Tolstov V.A. et al. Metrologicheskij analiz ustrojstva koordinatnogo slezheniya po ego matematicheskoj modeli [The Metrological Analysis of Coordinate Tracking Device throw it’s Mathematical Model] [Works of the Science-Practical Conference «Science of XXI Centuty»]. St. Petersburg. 2016. P. 68-70 (in Russian).
 7. Vinichenko M.Yu., Ishigov I.O., Krivin V.V. et al. Utochnennaya matematicheskaya model` svarnogo shva dlya mul`timedijnogo trenazhera svarshhika [The Refined Welding Joint Model for Multimedia Training System]. Moscow. Svarochnoe proizvodstvo [Welding Production]. 2015. №11. P. 17-20 (in Russian).
 8. Vinichenko M.Yu., Ishigov I.O., Krivin V.V. Proverka adekvatnosti teplovoj modeli sterzhnevy`x konechny`x e`lementov dlya rascheta virtual`nogo shva [The Adequacy Check of Finite Element Model for Welding Joint Calculation] [Works of the VII International Science-Practical Conference «Dynamics of Scientific Investigations»]. Poland. Przemysl. Nauka i Studia [Science and Investigations]. 2011. P. 31-34 (in Russian).
 9. Kurkin S.A., Hovov M.V., Aksyonov Yu.N. et al. Komp`yuternoe proektirovanie i podgotovka proizvodstva svarny`x konstrukcij [Computer Development and Preparation for the Production of Welded Constructions]. Moscow : Izdatel`stvo MGTU im N.E`. Baumana [Bauman Moscow State Technical University Publishing]. 2002. 454 p. (in Russian).
 10. Patankar S. Chislenny`e metody` resheniya zadach teploobmena i dinamiki zhidkosti [Numerical Method of Solving Heat Transfers and Fluid Dynamics]. Moscow. E`nergoatomizdat [Atom Energy Publishing], 1984, 152 p. (in Russian).
 11. Trofimova, T.I. Kurs fiziki. 11-e izd. [Physics Course. 11-th edition]. Moscow. Akademiya [Academy]. 2006. 560 p. (in Russian).
 12. Krivin V.V., Vinichenko M.Yu., Tolstov V.A. Raschyot parametrov virtual`nogo svarnogo shva v trenazhyore svarshhika [The Calculation of Virtual Welding Joint in Multimedia Training System] [Works of the XII International Conference «Nuclear Power Plant Safety and Personnel Training»]. Obninsk. 2011. P. 110-112 (in Russian).
Papers43 - 49
URL ArticleURL Article
 Open Article

Operation of nuclear industry facilities

Article Name10.26583/GNS-2019-04-06
Study Ways to Increase KW in Fast Reactors with MOX Fuel Aiming for the Minimum of Sodium Void Reactivity Effect
AuthorsА. Harutyunyan1, S.B. Vygovskiy2, A. Khachatryan3
Address

National Research Nuclear University Moscow Engineering Physics Institute (NRNU MEPhI), Kashirskoye shosse, 31, Moscow, Russia 1154091

1ORCID iD: 0000-0003-1281-0791

Publons: Aram Harutyunyan

e-mail: aram5041@outlook.com

2ORCID iD: 0000-0002-9995-1222

  WoS Researcher ID:  P-5608-2018

e-mail: vigovskii@mail.ru

3ORCID iD: 0000-0002-1785-5342

  WoS Researcher ID:  P-5318-2018

e-mail: artsrun-khachatryan@mail.ru

AbstractThis work presents the results of numerical studies on the possibility of increasing the maximum safe using different kinds of fuel for sodium-cooled BN reactors. The purpose of this work is to study and detect fuel or fuel combination with the best technical and economic indicators and safety conditions for the BN-800 reactor plant which not only increases the economic indicators but also the efficiency of the entire pre-reactor cycle. For some time now, the problems associated with a decrease in the amount of U235 resulted in an increase in price and an increase in the amount of accumulated Pu initially achieved in the military industry. However, since the reprocessing of spent nuclear fuel (SNF) by WWER and RBMK, ways must be sought to compensate for these phenomena with the priority of reliable and safe operation of a nuclear facility. An indicator of reliable and safe operation of nuclear power plants in the case under consideration is SVRE (sodium void reactivity effect). Achieving high values of this value leads to a decrease in the secure operation of NPPs and forces us not only to find ways to increase the RF, but also ways that result in minimal values for SVRE with maximum RF. In the calculations aimed at the reduction of SVRE it is assumed that the minimum value of KW is KW ≥ 0,95. The paper examines the effects of several important factors on reactor performance and economic performance. These factors include the use of different fuels and fuel combinations, the geometric dimensions of the reactor, the distribution of enriched fuel in the core, and the change in specific fuel volume within allowable limits. The influence of geometrical dimensions on the SVRE is considered, the size of the core is changed due to a change in the specific heat release and the volume fraction of the fuel. In the core fuel is introduced which nuclei have no spectral dependence on the amount of sodium.
Keywordsreproduction coefficient, irregularity coefficient, fuel cycle, active zone, sodium void reactivity effect.
LanguageRussian
References
 1. Kuznetsov I.A., Poplavskiy V.M. Bezopasnost' AES s reaktorami na bystrykh neytronakh [Safety of NPPs with Fast Neutron Reactors]. Moskva. IzdAt. [Moscow IzdAt], 2012. 632 p. (in Russian).
 2. Ashurko YU.M., Andreyeva K.A., Bur'yevskiy I.V., Volkov A.V., Yeliseyev V.A., Yegorov A.V., Kuznetsov I.A., Korobeynikova L.V., Matveyev V.I., Solomonova N.V., Khomyakov YU.S., Tsarapkina A.N. Issledovaniye vliyaniya natriyevogo pustotnogo effekta reaktivnosti na bezopasnost' bystrogo natriyevogo reaktora bol'shoy moshchnosti [Investigation of the Influence of the Sodium Void Reactivity Effect on the Safety of a Fast High-Power Sodium Reactor]. Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika [News of Universities. Nuclear Energy]. 2014. № 3. P.
  5-14 (in Russian).
 3. Matveev V.I, Chebescov A.N., Cerny V.A. Studies, Development and Justification of Core with Zero Sodium Void Reactivity Effect of the BN-800 Reactor. International Topical Meeting, Obninsk, Russia, Oct. 37, 1994. Proceedings Volume 1. P. 145-159.
 4. Poplavskiy V.M., Matveyev V.I., Yeliseyev V.A. Issledovaniye vliyaniya pustotnogo effekta reaktivnosti na tekhnikoekonomicheskiye kharakteristiki i bezopasnost' perspektivnogo bystrogo reaktora [Investigation of the Influence of Void Reactivity Effect on the Technical and Economic Characteristics and Safety of a Promising Fast Reactor]. Atomnaya energiya [Atomic Energy]. – 2010. T. 108, issue 4. P. 230-235 (in Russian).
 5. Rineyskiy A. A. Inzhiniring energobloka s reaktorom na bystrykh neytronakh BN-800 [Engineering Unit with Fast Neutron Reactor BN-800]. Atomnyye strategi [Atomic Strategies]. 2006. № 23. P. 49-60 (in Russian).
 6. Apse V.A. Shmelev A.N. Ispol'zovaniye programmy TIME26 v kursovom proyektirovanii bystrykh reaktorov i elektroyadernykh ustanovok [The Use of the TIME26 Program in Course Design of Fast Reactors and Power Plants]. Moskva [Moscow]. MEPhI Publishing house 2008.
  63 p. (in Russian).
 7. Kalin B.A. Platonov P.A., Chernov I.I., Shtrombakh YA.I. Yadernyye toplivnyye materialy [Nuclear Fuel Materials]. Moskva [Moscow] : Izd-vo MIFI 2008. T. 6, ch. 2. 672 p. (in Russian).
 8. Kannan. I. Power Reactors [Electronic Resource]. NPTEL, Mechanical Engineering. URL: https://nptel.ac.in/courses/112101007/1 (the date of circulation: 04.27.2019).
 9. Dement'yev B.A. Yadernyye energeticheskiye reaktory [Nuclear Power Reactors]. Moskva [Moscow]. Energoatomizdat, 1984. 280 p. (in Russian).
 10. Kuzmin A.V., Yurkov M.M. Thermal conductivity coefficient UO2 of theoretical density and regular stoichiometry. Thermophysical Basis of Energy Technologies. MATEC Web of Conferences. Tomsk, Jan. 2017.
 11. Orlov V.V. Reaktory na bystrykh neytronakh [Fast Neutron Reactors]. Atomnaya energiya [Atomic Energy]. 1976. T. 36. P. 343-354 (in Russian).
 12. Hummel H.H., Okrent D. Reactivity Coefficients in Large Fast Power Reactors. American Nuclear Society. 1970. 386 p.
 13. Uolter A., Reynol'ds A. Reaktory-razmnozhiteli na bystrykh neytronakh [Fast Neutron Breeder Reactors]. Moskva [Moscow]. Energoatomizdat, 1986. 623 p. (in Russian). 
 14. Nikolayev M.N. Plutoniy [Plutonium], [Electronic resource]. Fiziko-energeticheskiy institut imeni A.I. Leypunskogo [A. I. Leipunsky Institute of Physics and Energy]. URL: www.ippe.ru/libr/pdf/94pu.pdf (date of treatment 27.04.2019).
Papers50 - 61
URL ArticleURL Article
 Open Article
Article Name10.26583/GNS-2019-04-07
Use CFD Model of WWER-1200 Reactor for Prediction of Fuel Assemblies Vibrations
AuthorsK.N. Proskuryakov1, A.V.Anikeev2, E. Afshar3, D.A. Pisareva4
Address

«National Research University «MPEI», Moscow, Russia

1ORCID ID: 0000-0002-1884-5576

 Wos Researher ID: I-3583-2017

e-mail: proskuriakovkn@mpei.ru

2ORCID ID:0000-0001-6463-2328X

e-mail: Anikeev@mephi.ru

3ORCID ID: 0000-0002-1884-5576

e-mail: afshari@mpei.ru

4ORCID ID:0000-0002-6261-6973

e-mail:pisarevavi@yandex.ru

AbstractThe pare shoes the development cartogram of changes the natural frequencies of coolant pressure oscillation (NFCPO) in the reactor core to predict the conditions of growth the vibrations of fuel assemblies (FA) for WWER-1200. Determination of the average temperature and pressure of the coolant in the core in the nominal mode is carried out by applying the known calculation results obtained using the thermo hydraulic three-dimensional CFD model of the WWER-1200 reactor. It is shown that the coincidence of the NFCPO with the frequency of vibrations of the FA is possible only at certain values of pressure and temperature of the coolant and vibration amplification occurs only in the temperature range corresponding to the bandwidth relative to the detected value of the NFCPO. It is shown that it is possible to increase flexural vibrations of FA-2M at different stages of reactor start-up.
Keywordsfrequency, oscillations, reactor start-up, pressure, coolant, vibrations, wear
LanguageRussian
References
 1. Dolgov A.B., Chernikov O.G. Strategiya dvizheniya k nulevomu otkazu yadernogo topliva [Strategy of Movement to Zero Failure of Nuclear Fuel]. Doklad na Plenarnom zasedanii Mezhdunarodnoj nauchno-texnicheskoj konferencii «Bezopasnost`, e`konomika i e`ffektivnost` atomnoj otrasli» [Report at the Plenary Session of the International Scientific and Technical Conference «Safety, Economy and Efficiency of the Nuclear Industry»]. Moscow, may 25-27, 2016. URL : http://mntk.rosenergoatom.ru/mediafiles/u/files/2016/Materials_2016/Plenar_rus/Strategiya_dvizheniya_k_nulevomu_otkazu_20_05_16.pdf (in Russian).
 2. Tripoten E. Nulevoj otkaz kak ideologiya [Zero Failure as an Ideology]. Atomny`j e`kspert [Atomic Expert]. 2016. № 6 (48). P. 50-55 (in Russian).
 3. Billerey A. Evolution of the fuel rod support under irradiation and it impacts on the mechanical behavior of the fuel assemblies, IAEA, Vienna, 2005.
 4. Vallory J. Methodology of PWR fuel rod vibration and evaluation in HERMES Facilities, IAEA, Vienna, 2005.
 5. Gottuso D., Canat J.N., Mollard P. A family of upgraded fuel assemblies for PWR // Int. Conf. TopFuel 2006, Salamanca, 2006.
 6. Perevezencev V.V. Vozbuzhdenie kolebanij puchka TVE`Lov reaktorov VVE`R turbulentny`m potokom teplonositelya [The Excitation of Vibrations of the Fuel Rod Bundle of WWER Reactor a Turbulent Flow of Coolant]. Vestnik MGTU im. N. E`. Baumana. Ser. Mashinostroenie [Bulletin of Bauman MGTU. Engineering]. 2009. №4. С.78-88 (in Russian).
 7. Ikeno T., Kajishima T. Decay of swirling turbulent flow in rod-bundle. Journal of Fluid Science and Technology. 2006. P. 36-47.
 8. Benhamadouche S., Moussou P., Maitre C.L., CFD estimation of the flow-induced vibrations of a fuel rod downstream of a mixing grid // Pressure Vessels and Piping: PVP 2009 ASME, Conference, Prague, Czech Republic, 2009.
 9. Kim K.-T. The study on grid-to-rod wear models for PWR fuel. Nuclear Engineering and Design. 2009. P. 2820-2824.
 10. Kim K.-T. A study on the grid-to-rod wear-induced fuel failure observed in the 16×16 KOFA fuel. Nuclear Engineering and Design. 2010. P. 756-762.
 11. Kim K.-T. The effect of fuel rod supporting conditions on fuel rod vibration characteristics and grid-to-rod wear. Nuclear Engineering and Design. 2010. P. 1886-1391.
 12. Conner M. E., Baglietto E., Elmahdi A.M. Cfd methodology and validation for single-phase flow in pwr fuel assemblies. Nuclear Engineering and Design. 2010. P. 2088-2095.
 13. Yan J., Yuan K., Tatli E., Karoutas Z. A new method to predict gridto-rod in a PWR fuel assembly inlet region. Nuclear Engineering and Design. 2011. P. 2974-2982.
 14. Volkov V.Yu., Golibrodo L.A., Krutikov A.A., Kudryavcev O.V., Nadinskij Yu.N., Skibin A.P. Razrabotka teplogidravlicheskoj CFD modeli reaktora VVE`R-1200 [Development of Thermohydraulic CFD Model of WWER-1200 Reactor]. Materialy` XII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii STAR Russian Conference 2017 «Komp`yuterny`e texnologii: resheniya prikladny`x zadach teplomassoperenosa i prochnosti» 31 maya-01 iyunya 2017 g., Nizhnij Novgorod [Proceedings of the XII International Scientific and Practical Conference STAR Russian Conference 2017 «Computer Technologies: Solutions of Applied Problems of Heat and Mass Transfer and Strength», May 31-June 01, 2017, Nizhny Novgorod]. URL: https://sapr.ru/anons/20170323-star-russian-conference-2017 (in Russian).
 15. Proskuryakov K.N. Teplogidravlicheskoe vozbuzhdenie kolebanij teplonositelya vo vnutrikorpusny`x ustrojstvax YaE`U [Thermal-Hydraulic Excitation of Vibrations of the Coolant In-Vessel Devices of the Nuclear Power]. Moscow: MEI, 1984. 67 p. (in Russian).
 16. Orlov K.A., Aleksandrov A.A., Ochkov V.F., Ochkov A.V. Programmny`j kompleks «WaterSteamPro» dlya rascheta teplofizicheskix svojstv vody` i vodyanogo para [Software Package "WaterSteamPro" for Calculation of Thermophysical Properties of Water and Steam]. X Rossijskaya konferenciya po teplofizicheskim svojstvam veshhestv : tezisy` dokladov [X Russian Conference on Thermophysical Properties of Substances: abstracts]. Kazan`: Butlerovskie soobshheniya [Kazan: Butlerov Communications]. 2002. P. 187-188 (in Russian).
 17. Makarov V.V., Afanas`ev A.V., Matvienko I.V. Modal`ny`j analiz maketov TVS reaktorov VVE`R pri silovom i kinematicheskom vozbuzhdenii vibracii [Modal Analysis of Models of WWER reactor Fuel Assemblies at Power and Kinematic Excitation of Vibration]. Materialy` nauchno-texnicheskoj konferencii «Obespechenie bezopasnosti AE`S s VVE`R» [Materials of Scientific and Technical Conference «Safety of Nuclear Power Plants with WWER»]. Podolsk: GIDROPRESS. 2014. URL: http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2007/disc/autorun/article56-ru.htm
  (in Russian).
 18. Egorov Yu.V. E`ksperimental`ny`e issledovaniya vibracii TVE`Lov TVS-2M i TVS-KVADRAT v potoke teplonositelya v obosnovanie vibracionnoj prochnosti [Experimental Studies of the Vibration of Fuel Rods FA-2M and FA-SQUARED in the Coolant Flow to Substantiate the Vibration Strength]. Materialy` nauchno-texnicheskoj konferencii molody`x specialistov, FGUP OKB «Gidropress» [Materials of the Scientific and Technical Conference of Young Specialists, FSUE OKB «Gidropress»]. Podolsk. 2016. – URL : http://www.gidropress.podolsk.ru/
  files/proceedings/kms2013/documents/kms2013-002.pdf (in Russian).
Papers62 - 70
URL ArticleURL Article
 Open Article
Article Name10.26583/GNS-2019-04-08
The Increase in the Sensitivity of Diagnostics of NPP Equipment in the Conditions of Transition to 18-month Fuel Cycle
AuthorsE.A. Abidova
Address

Volgodonsk Engineering Technical Institute the branch of National Research Nuclear University «MEPhI», Lenin St., 73/94, Volgodonsk, Rostov region, Russia 347360

ORCID iD: 0000-0003-0258-5543

WoS Researcher ID: O-1870-2018

e-mail: e-abidova@mail.ru

AbstractThe paper raises the question of increasing the sensitivity of NPP equipment diagnostics due to the increase of the overhaul period. It is proposed to use the principal component approach. The results of an experiment indicating an increase in sensitivity and selectivity through the use of the proposed method are presented.
Keywordsdiagnostics of valves, the method of principal components, sensitivity, selectivity.
LanguageRussian
References
 1. GOST 20911–89. Texnicheskaya diagnostika. Terminy` i opredeleniya [Technical Diagnostics. Terms and Definitions]. Moskva [Moscow]. 2009 (in Russian).
 2. Bogdanov E.A. Osnovy` texnicheskoj diagnostiki neftegazovogo oborudovaniya [Fundamentals of Oil and Gas Equipment Technical Diagnostics]. Moskva: Vy`sshaya shkola [Moscow, Higher School]. 2006. 279 p. (in Russian).
 3. Randall R.B. Chastotny`j analiz [Frequency Analysis]. Copenhagen: Bruel & Kjaer; 3rd edition. 1989.
 4. Chernov A.V., Pugachiova O. Yu., Abidova E.A. Obrabotka diagnosticheskoj informacii pri ocenke tekhnicheskogo sostoyaniya elektroprivodnoj armatury AES [Processing of Diagnostic Information in Assessing the Technical Condition of the Electric Valves of Nuclear Power Plants]. Inženernyj vestnik Dona [Don Engineering Bulletin]. 2011. №3. 499 р. URL: ivdon.ru/ru/ magazine/archive/n3y2011/499 (in Russian).
 5. Sejnov S.V., Goshko A.I., Adamenov A.K. et al. Tekhnicheskoe diagnostirovanie armatury AES [Technical Diagnostics of NPP Valves]. Moskva [Moscow]: Mashinostroenie. Biblioteka armaturshhika AE`S [Library of Fitter Nuclear Power Plant]. 2012 (in Russian).
 6. Abidova E.A., Hegaj L.S., Chernov A.V., Draka O.E., Pugachiova O. Yu. Diagnostirovanie elektroprivodnoj armatury s ispol'zovaniem entropijnyh pokazatelej [Diagnostics of Valves with the Use of Entropy Indicators]. Global`naya yadernaya bezopasnost` [Global Nuclear Safety] 2016. Vol. 4 (21), P. 69-77 (in Russian).
 7. Y.G. Xu, L.L. Li, Z.J. He, Approximate Entropy and its applications in mechanical fault diagnosis Information and Control 31 (6) (2002). Р. 547-551 (in Russian).
 8. Nemirko A.P., Manilo L.A., Kalinichenko A.N., Volkova S.S. Entropijnye metody ocenki urovnya anestezii po EEG-signalu [Entropy Methods for Assessing the Level of Anesthesia by EEG Signal]. Upravlenie v medicine i biologii [Management in Medicine and Biology]. 2010. Vol. 3. P. 69-73
  (in Russian).
 9. Pomerantsev A. Metod glavnyh komponent (PCA) [Principal Components Method (PCA)]. Rossijskoe hemometricheskoe obshchestvo [Russian Chemometric Society]. URL: http://rcs.chemometrics.ru/Tutorials/pca.htm (in Russian).
 10. Reza Golafshan, Kenan Yuce Sanliturk. SVD and Hankel matrix based de-noising approach for ball bearing fault detection and its assessment using artificial faults. Mechanical Systems and Signal Processing 70-71 (2016). Р. 36-50.
 11. Al Bugharbee H., Trendafilova I. A methodology for fault detection in rolling element bearings using singular spectrum analysis International Conference on Engineering Vibration. 2017 (ICoEV 2017). URL: https://strathprints.strath.ac.uk/62663.
 12. Leont’eva N.L. Mnogomernaya gusenica, vybor dliny i chisla komponent gusenicy [Multidimensional Caterpillar, the Choice of Length and Number of Caterpillar Components]. Mashinnoe obuchenie i analiz danny`x [Machine Learning and Data Analysis]. 2013. Vol. 1, № 5.
  P. 5-15 (in Russian).
Papers71 - 75
URL ArticleURL Article
 Open Article
Article Name10.26583/GNS-2019-04-09
Synthesis of Block Diagram of Portable Software and Technical Complex for NPP Diesel Generator Unit Diagnostics
AuthorsA.E. Dembitsky*1, Yu.P. Mucha**2, A.V. Chernov*3, E.A. Abidova*4
Address

* Research Institute of Nuclear Power Engineering, Volgodonsk Engineering Technical Institute the branch of National Research Nuclear University «MEPhI», Lenin St., 73/94, Volgodonsk, Rostov region, Russia 347360

**Volgograd State Technical University, etc. to them. Lenin, 28, (8442) Volgograd, Russia 400005

1ORCID iD: 0000-0003-4616-621X

WoS Researcher ID: O-3133-2018

e-mail: demartev@mail.ru

2ORCID iD: 0000-0003-0919-5732

Wos Researher ID: M-4084-2015

e-mail: muxaup@mail.ru

3ORCID iD: 0000-0003-2700-0898

Wos Researher ID: G-3742-2017

e-mail: chernov.alexander47@mail.ru

4ORCID iD: 0000-0003-0258-5543

Wos Researher ID: O-1870-2018

e-mail: e-abidova@mail.ru 

AbstractThe article considers the creation of a portable software and hardware complex for diagnostics of diesel generator sets of nuclear power plants to increase the sensitivity of diagnosis of diesel generator sets and conduct a comprehensive analysis of diagnostic parameters. The work provides a synthesis of a block diagram of a portable software and hardware complex for diagnostics of diesel generator units of nuclear power plants.
Keywordsstandby diesel power station, complex analysis, vibration diagnostics, thermal imaging control, analysis of ultrasonic parameters, synthesis, portable software and hardware complex.
LanguageRussian
References
 1. Abidova E.A., Hegay L.S., Chernov A.V. [i dr.] Diagnostirovanie dizel`-generatornogo oborudovaniya AE`S s ispol`zovaniem determinirovanny`x i stoxasticheskix metodov [Diagnostics of Diesel Generator Equipment of Nuclear Power Plants Using Deterministic And Stochastic Methods]. Global`naya yadernaya bezopasnost` [Global Nuclear Safety]. 2016. № 3(20). P. 74-79 (in Russian).
 2.  Ob utverzhdenii rukovodstva po bezopasnosti pri ispol`zovanii atomnoj e`nergii «Kommentarii k federal`ny`m normam i pravilam «Obshhie polozheniya obespecheniya bezopasnosti atomny`x stancij» (NP-001-15)»: prikaz Rostexnadzora ot 03.10.2018 N 486 [About the Statement of the Manual on Safety at Use of Atomic Energy "Comments to Federal Norms and Rules" General Provisions of Safety of Nuclear Power Plants" (NP-001-15)": the order of Rostekhnadzor of 03.10.2018 N 486]. – URL : www.consultant.ru (data obrashheniya [date accessed]: 15.11.2019)
  (in Russian).
 3. Nosov V.V. Diagnostika mashin i oborudovaniya [Diagnostics of Machinery and Equipment: a Training Manual]. Lan', 2012. 384 р. (in Russian).
 4. Tihomirov M.V. Razrabotka diagnosticheskogo kompleksa dlya elektronnoj sistemy upravleniya otechestvennyh avtomobil'nyh dizelej [Development of Diagnostic Complex for Electronic Control System for Domestic Automobile Diesel Engines]. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Ser. Mashinostroenie [Bulletin of MSTU. N.E. Bauman. Ser. Engineering]. 2015. № 1. Р. 142-148. DOI: 10.18698/0236-3941-2015-1-142-148. ISSN 0236-3941 (in Russian).
 5. Voznickij I.V. Povrezhdeniya i polomki dizelej. Primery i analiz prichin [Malfunctions and Breakdown of Diesel Engines. Examples and Analysis of Causes]. Saint-Petersburg. Modern 2006 (in Russian).
 6. Krasheninnikov S.V. Sovremennye podhody k diagnostirovaniyu dizel'nyh dvigatelej vnutrennego sgoraniya [Modern Approaches to the Diagnosis of Diesel Internal Combustion Engines]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Novosibirsk State Pedagogical University]. 2013. № 2 (12). P. 59-68. DOI: 10.15293/2226-3365. ISSN 2226-3365
  (in Russian).
 7. Muha Yu.P. Informacionno-izmeritel'nye sistemy [Information-Measuring Systems]. VolgGTU. [VSTU]. Volgograd. 2018. 167 р. (in Russian).
 8. Muha Yu.P. Algebraicheskaya teoriya sinteza slozhnyh sistem: monografiya [Algebraic Theory of the Synthesis of Complex Systems: monograph ]. VolgGTU [VSTU]. Volgograd : RPK «Politekhnik». 2003. 320 р. (in Russian).
 9. Pugacheva O. Yu. Diagnostika dizel'-generatora 15D-100 po pokazatelyam vibracii [Diagnostics of the 15D-100 Diesel Generator by Vibration Indicators]. Global'naya yadernaya bezopasnost' [Global Nuclear Safety]. 2014. № 2(11). Р. 91-97 (in Russian).
 10. GOST 31349-2007. Mezhgosudarstvennyj standart. Elektroagregaty generatornye peremennogo toka s privodom ot dvigatelya vnutrennego sgoraniya. Izmerenie vibracii i ocenka vibracionnogo sostoyaniya": (vveden v dejstvie Prikazom Rostekhregulirovaniya ot 24.01.2008 N 3-st): Elektroagregaty generatornye peremennogo toka s privodom ot dvigatelya vnutrennego sgoraniya. CHast' 9. Izmerenie i ocenka mekhanicheskoj vibracii. [Interstate Standard. Generator Sets of Alternating Current Driven by an Internal Combustion Engine. Measurement of Vibration and Assessment of the Vibration State ": (entered into force by the Order of January 24, 2008 No. 3-st): Alternating Current Generating Units Driven by an Internal Combustion Engine. Part 9. Measurement and Evaluation of Mechanical Vibration]. URL: www.consultant.ru (in Russian).
 11. RD 153-34.0-20.364-00. Rukovodyashchij dokument. Metodika infrakrasnoj diagnostiki teplomekhanicheskogo oborudovaniya" : (utv. RAO "EES Rossii" 26.04.2000). [Guidance Document. Methodology for Infrared Diagnostics of Thermomechanical Equipment ": (approved by RAO" UES of Russia "04/26/2000)] URL: www.consultant.ru (in Russian).
 12. ISO 10816-6:1995. Vibraciya mekhanicheskaya. Ocenka sostoyaniya mashin po rezul'tatam izmerenij vibracii na nevrashchayushchihsya chastyah. CHast' 6. Mashiny s vozvratno-postupatel'nym dvizheniem nominal'noj moshchnost'yu svyshe 100 kvt. [Mechanical Vibration. Assessment of the Condition of Machines According to the Results of Measurements of Vibration on Non-Rotating Parts. Part 6. Machines with Reciprocating Motion with a Rated Power Exceeding 100 kW]. URL: www.consultant.ru (in Russian).
Papers76 - 84
URL ArticleURL Article
 Open Article

undefined

Article Name10.26583/GNS-2019-04-10
The Introduction of Models of Sustainable Development and Lean Production in Ecological and Social Safety System in Modern Organization (Using the Example of «Rosatom» State Corporation)
AuthorsI.E. Lyskova
Address

The Komi Republican Academy of State Service and Administration, Syktyvkar, Russia, 167000

ORCID ID: 0000-0003-2748-2794

WoS  ResearherID: T-1644-2018

e-mail: IrinaLyskova@mail.ru

AbstractThe article studies the main tasks of quality management. It settles the importance of effective human resources management in the aspect of strategic development of an organization. It emphasizes the necessity of sustainable development model and lean production model as a basis of ecological and social safety in a modern organization by the example State Corporation «Rosatom».
Keywordsorganization, quality management, human resources management, human resources quality, sustainable development, lean production, State Corporation «Rosatom».
LanguageRussian
References
 1. Imai M. Kajdzen: Klyuch k uspexu yaponskix kompanij [Kaizen: the Key to the Success of Japanese Companies]. Perevod s anglijskogo; 8-e izdanie. Moskva : Al`pina Pablisher [Translated from English; 8th edition. Moscow : Alpina Publisher]. 2015. 274 p. (in Russian).
 2. Omae K. My`shlenie stratega: Iskusstvo biznesa po-yaponski [Thinking Strategist: the Art of Business in Japanese]. Perevod s anglijskogo; 4-e izdanie. Moskva : Al`pina Pablisher [Translated from English; 4th edition. Moscow : Alpina Publisher]. 2015. 211 p. (in Russian).
 3. Liker J. Dao Toyota: 14 principov menedzhmenta vedushhej kompanii mira [Tao Toyota: 14 Management Principles of the Leading Company in the World]. Perevod s anglijskogo. Moskva : Izdatel`skaya gruppa «Tochka» [Translated from English. Moscow: Tochka Publishing Group]. 2017. 400 p. (in Russian).
 4. Kokins G Upravlenie rezul`tativnost`yu: Kak preodolet` razry`v mezhdu ob``yavlennoj strategiej i real`ny`mi processami [Performance Management: How to Bridge the Gap between the Declared Strategy and Real Processes]. Perevod s anglijskogo. Moskva : Al`pina Pablisher [Translation from English. Moscow : Alpina Publisher]. 2016. 316 p. (in Russian).
 5. Sherwood D. Sistemnoe my`shlenie dlya rukovoditelej: Praktika resheniya biznes-problem [System Thinking for Managers: Practice of Solving Business Problems]. Perevod s anglijskogo. Moskva : Al`pina Pablisher [Translation from English. Moscow: Alpina Publisher]. 2016. 300 p. (in Russian).
 6. Adizes I. Upravlyaya izmeneniyami. Kak e`ffektivno upravlyat` izmeneniyami v obshhestve, biznese i lichnoj zhizni [Managing Change. How to Effectively Manage Changes in Society, Business and Personal Life]. Perevod s anglijskogo V. Kuzina; 3-e izdanie. Moskva : Mann, Ivanov i Ferber [Translated from English by V. Kuzina; 3rd edition. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber]. 2016. 368 p. (in Russian).
 7. George M. Berezhlivoe proizvodstvo + shest` sigm v sfere uslug. Kak skorost` berezhlivogo proizvodstva i kachestvo shesti sigm pomogayut sovershenstvovaniyu biznes [Lean Manufacturing + Six Sigma in Services. How the Speed of Lean Production and the Quality of Six Sigma Help Improve Business]. Perevod s anglijskogo T. Gutman; 2-e izdanie. Moskva : Mann, Ivanov i Ferber [Translated from English by T. Gutman; 2nd edition. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber]. 2017. 464 p. (in Russian).
 8. Tracy B. Tajm-menedzhment po Brajanu Trejsi: kak zastavit` vremya rabotat` na vas [Time Management by Brian Tracy: How to Make Time Work for You]. Perevod s anglijskogo; 4-e izdanie. Moskva : Al`pina Pablisher [English translation; 4th edition. Moscow: Alpina Publisher]. 2015. 302 p. (in Russian).
 9. Appelo Yu. Agile-menedzhment: Liderstvo i upravlenie komandami [Agile-Management: Leadership and Team Management]. Perevod s anglijskogo. Moskva: Al`pina Pablisher [Translation from English. Moscow : Alpina Publisher]. 2018. 534 p. (in Russian).
 10. Lyskova I. Quality of working life in the aspect of human resources management. Advances in Economics, Business, Management Research. Vol. 71. The 4 th International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2018) Atlantis Press, 2018, pp. 226-230. URL : www.atlantis-press.com/proceedings/-emle-18.
 11. Lyskova I. The Japanese model of strategic management of human resources quality in a modern organization. Advances in Economics, Business, Management Research. Vol. 71. The 4 th International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2018) Atlantis Press, 2018, pp. 231-234. URL : www.atlantis-press.com/proceedings/-emle-18.
 12. Lyskova I. Conceptual basis of the formation of organizational behavior quality in the condition of knowledge economy. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Vol. 310. The 3rd International Conference on Culture, Education and Economic Development of Modern Society (ICCESE 2019) Atlantis Press, 2019, pp. 1873-1878. URL : www.atlantis-press.com/proceedings/-iccese-19.
 13. Lyskova I. Socio-Cultural Aspect of Thriftiness. Advances in Economics. Business and Management Research. Vol. 20. 2nd International Conference on Economy, Management, Law and Education (EMLE 2016). Atlantis Press, 2016. pp. 152-154. URL : www.atlantis-press.com/php/pub.php?publication=emle-16.
 14. Lyskova I. Sovremennaya koncepciya berezhlivogo proizvodstva v sisteme menedzhmenta kachestva chelovecheskix resursov [Modern Concept of Lean Production in the Quality Management System of Human Resources]. Social`no-e`konomicheskie, politicheskie i istoricheskie aspekty` razvitiya severny`x regionov Rossii : materialy` Vserossijskoj nauchnoj konferencii (s mezhdunarodny`m uchastiem), 17-18 oktyabrya 2018 g., Sy`kty`vkar. – Sy`kty`vkar: GOUVO KRAGSiU, 2018. Ch. 2 [Social, Economic, Political and Historical Aspects of the Development of the Northern Regions of Russia: Proceedings of the All-Russian Scientific Conference (with international participation), October 17-18, 2018, Syktyvkar. – Syktyvkar: GOVO of Krassio, 2018. Part 2]. P. 76-80 (in Russian).
 15. Lyskova I. Model` berezhlivogo proizvodstva kak osnova sistemy` e`kologicheskoj i social`noj bezopasnosti sovremennoj organizacii (na primere Goskorporacii «Rosatom») [Model of Lean Production as the Basis of the System of Ecological and Social Security of the Modern Organization (on the example of the «Rosatom» State Corporation)]. Bezopasnost` yadernoj e`nergetiki: tezisy` XV-j Nauchno-prakticheskoj konferencii. Volgodonsk [Safety of Nuclear Power: Theses of the XVth Scientific and Practical Conference. Volgodonsk]. 2019. P. 117-119. URL : https://elibrary.ru/item.asp?id=39209882 (in Russian).
 16. Doklad o Celyax v oblasti ustojchivogo razvitiya, 2019 g. [Report on Sustainable Development Goals, 2019]. URL : // https:/ www.un.org/sustainabledevelopment/ru. – 09.09.2019 (in Russian).
 17. Oficial`ny`j sajt GK «Rosatom» [The Official Website of the «Rosatom» State Corporation]. URL : www.rosatom.ru. – 09.09.2019 (in Russian).
 18. Rezul`taty` ustojchivogo razvitiya [Results of Sustainable Development]. URL : // https:/ www.rosatom.ru. – 09.09.2019 (in Russian).
 19. Itogi deyatel`nosti gosudarstvennoj korporacii po atomnoj e`nergii «Rosatom» za 2018 god. Publichny`j godovoj otchyot [Results of Activities of the «Rosatom» State Atomic Energy Corporation for 2018. Public annual report. Electronic resource]. URL : // https:/ www.rosatom.ru. – 09.09.2019) (in Russian).
 20. Lyskova I. Osnovny`e zadachi formirovaniya e`ffektivny`x povedencheskix modelej sotrudnikov v aspekte menedzhmenta kachestva chelovecheskix resursov (na primere Goskorporacii «Rosatom» [The Main Tasks of Formation of Effective Behavioral Models of Employees in the Aspect of Quality Management of Human Resources (on the example of the «Rosatom» State Corporation].  Global`naya yadernaya bezopasnost` [Global Nuclear Safety]. 2018. № 4(29). P. 109-117
  (in Russian).
 21. Ukhalina I.A., Efimenko N.A., Agapova S.P. Klyuchevy`e pokazateli e`ffektivnosti kak instrument e`konomicheskoj bezopasnosti predpriyatij GK «Rosatom» [Key Performance Indicators as a Tool for Economic Security of Rosatom Enterprises»]. Global`naya yadernaya bezopasnost`[Global Nuclear Safety]. 2017. № 1 (22). P. 102-112 (in Russian).
 22. Ukhalina I.A., Efimenko N.A. Upravlenie e`ffektivnost`yu deyatel`nosti predpriyatij GK «Rosatom» na osnove sistemy` klyuchevy`x pokazatelej e`ffektivnosti [Management Efficiency of the Enterprises of Rosatom State Corporation on the Basis of Key Performance Indicators]. Materialy` XIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Bezopasnost` yadernoj e`nergetiki» 31 maya – 2 iyunya 2017 g., VITI NIYaU MIFI. Volgodonsk [Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference «Safety of Nuclear Energy» May 31-June 2, 2017, VITI MEPhI. Volgodonsk], 2017. URL : http://nps.viti-mephi.ru/ru/arhiv-konferencii (in Russian).
Papers85 - 95
URL ArticleURL Article
 Open Article
Article Name10.26583/GNS-2019-04-11
Environmental, Social and Economic Aspects of the Possible Development of Atomic Energy in the Federal Republic of Nigeria
AuthorsOrumo Kenoll1, A.P. Elokhin2, A.I. Ksenofontov3
Address

National Research Nuclear University Moscow Engineering Physics Institute (NRNU MEPhI),
Kashirskoye shosse, 31, Moscow, Russia 115409

 

1 ORCID iD: 0000-0001-6251-1736

ResearcherID: S-9359-2019

e-mail: orumokenoll@yahoo.com

2ORCID iD: 0000-0002-7682-8504

WoS Researcher ID: G-9573-2017

e-mail: elokhin@yandex.ru

3ORCID iD: 0000-0002-6864-9805

WoS Researcher ID: H-1833-2017

e-mail: AIKsenofontov@mephi.ru

AbstractThe paper analyzes economic, environmental and social problems that have a certain impact on the development of nuclear energy in the Federal Republic of Nigeria. It considers the political structure of the country, the demographic and religious characteristics of the population, the environment, the general state of the economy, agriculture and industry of Nigeria. Particular attention is paid to the oil industry of Nigeria as nowadays it is currently the most developed industry in the state which provides the country with OPEC membership. The work shows that the country lacks energy capacities for the sustainable development of the economy. To solve this problem hydroelectric power plants are being designed on the Niger River, as well as thermal power plants operating on gas produced in the Niger delta, the construction of nuclear power plants is planned. Currently, the country's population is 201 million people and its number continues to grow rapidly. Therefore, the government decides to put into operation two nuclear power plants for the further development of industry and agriculture. However, both the construction of the NPP and its operation are hindered by military conflicts that very often arise in Nigeria on a different basis: political, interfaith, interethnic and economic. It is quite difficult to carry out both the construction of radiation hazardous facilities and their operation in such conditions.There is a need to take increased security measures for physical protection of both specialists involved in the construction of radiation-hazardous facilities and directly the facilities themselves.
Keywords: Federal Republic of Nigeria, political structure, social and economic situation of the population, agriculture, industry, ecology, crime, conditions for the construction of nuclear power plants.
LanguageRussian
References
 1. Sledzevskij I.V. [and other] Istoriya Nigerii v novoe i novejshee vremya [History of Nigeria in New and Modern Times]. Institute of Africa, USSR Academy of Sciences. Moscow: Science. Main Editors of Eastern Literature. 1981.  358 p. (in Russian).
 2. Eloxin A.P. Ksenofontov A.I., Py`rkov I.V. Osnovy` e`kologii i radiacionno-e`kolo-gicheskogo kontrolya okruzhayushhej sredy` [Fundamentals of Ecology and Radiation-Ecological Monitoring of the Environment]. Moscow: National Research Nuclear University MEPhI. 2016. 680 p.
  (in Russian).
 3. Krupneyshie neftedobivayuschie kompanii v Afrike-2019 [Largest Oil-Extracting Companies in Africa-2019-Talking Go Money]. URL : https://ru./talkingofmoney.com/biggest-oil-producers-in-africa.
 4. Adzhaji O.O., Adzhanaku K.O. E`nergeticheskie vy`zovy` Nigerii i razvitie e`nergetiki: put` vpered [Energy Challenges in Nigeria and Energy Development: the Way Forward] Bulletin of the Scientific Association of Nigeria. 2007.  № 1-3 (37). P. 28.
 5. Deklaraciya ty`syacheletiya Organizacii Ob``edinenny`x Nacij. Prinyata rezolyuciej 55/2 General`noj Assamblei ot 8 sentyabrya 2000 goda (Rеzоluciya № A/RES/52/2) [United Nations Millennium Declaration. Adopted by General Assembly resolution 55/2 of September 8, 2000] (resolution № A/RES/52/2).
 6. Naselenie stimuliruet E`nergeticheskuyu otrasl na razvitie. [Population Stimulates the Power Industry on Development]. URL : https://news. rambler/ru/othe/41918465-naselenie-stimuliruet-energeticheskuyu-otrasl-na-razvitie.
 7. Odularu G.O., Okonkvo C. Sposobstvuet li potreblenie e`nergii e`konomicheskim pokazatelyam? E`mpiricheskie dokazatel`stva iz Nigerii. Jurnal e`konomiki i biznesa. [Whether Energy Consumption Contribute Economic Indicators? Empirical Data from Nigeria. Journal of Economy and Business]. 2009. Vol. XII. № 2. P. 43-47.
 8. Sandi O.O. E`nergetika i ustojchivoe razvitie v Nigerii: puti reshenie problem.  E`nergeticheskiy vestnik. [Power and Sustainable Development in Nigeria: Ways of Problem Solutions. Power Messenger]. 2013. № 15. P. 23-51.
 9. MAGATE` (2018). Atomny`e e`nergeticheskie reaktory` v mire. [IAEA (2018), Nuclear Power Reactors in the World] IAEA. Vena. IAEA-RDS-2/38 ISBN 978–92–0–101418–4 ISSN 1011–2642. Р. 88.
 10. Louber-L`yuis, N.  Nigeriya i yadernaya e`nergiya: plany` i perspektivy` [Nigeria and Nuclear Energy: Plans and Prospects]. Nuclear Futures Document № 11. January 2010 Center for International Innovation Management.
 11. Ramchandra P., Bukar D. Zelenaya e`nergiya i texnologii. [Green Energy and Technology] Springer. London. Dordrecht Heidelberg. New York. 2011.
 12. Dem`yanceva E.A., Shvab E.A., Rexovskaya E.O. Mexanizm obrazovaniya i negativnoe vliyanie vy`brosov, soderzhashhix oksidy` azota [Mechanism of Formation and Negative Impact of Emissions Containing Nitrogen Oxides] Young Scientist. 2017. № 2. P. 231-234. URL: https://moluch.ru/archive/136/38002/ (in Russian).
 13. Oxunakin, O.S. Ispol`zovanie e`nergii i vozobnovlyaemy`e istochniki e`nergii v Nigerii [Energy Use and Renewable Energy in Nigeria] Journal of Engineering and Applied Sciences. 2010. № 5 (2).
  P. 171-177 (in Russian).
 14. Sravnitel`naya kharakteristika razlichnikh sposobov proizvodstva e`lektroe`nergii (chast` pervaya). [Comparative Characteristic of Various Ways of Electricity Generation (part one)]. URL: http://www.atomic-energy.ru/papers/21258 (in Russian).
 15. Elokhin, A.P. Metody` i sredstva sistem radiacionnogo kontrolya okruzhayushhej sredy`: monografiya [Methods and Means of Environmental Radiation Monitoring Systems: monograph]. Moscow: National Research Nuclear University MEPHI. 2014. 520 p. (in Russian).
 16. Ieguuda E. Chad-Worren, Bamidele F. Ebivondjumi. Proekt po generirovaniyu yadernoj e`nergii v Nigerii: tekushhee sostoyanie i budushhie perspektivy` [Nuclear Power Generation Project in Nigeria: Current Status and Future Prospects] Journal of Energy Technology and Policy. V. 3. № 7. 2013. P.10-21 (in Russian).
 17. Sami Abul-E`neyin Osobennosti i potencial razvitiya atomnoy e`nergetiki v stranakh Blijnego Vostoka. Turetskaya Respublika. Perspektivi razvitiya atomnoy e`nergetiki na Blijnem Vostoke6: interesi Rossii. [Sami Abul-Eneyn. Features and Potential of Development of Nuclear Power in the Countries of the Middle East. The Republic of Turkey. Perspectives of the Development of Nuclear Power in Middle East: Interests of Russia] / /ISBN 978-5-906757-14-2. Мoscow. 2016. P. 51-55. URL : http://ceness-russia.org/data/doc/REPORT_RUS_prospectsfornuclearpowerME.pdf
  (in Russian).
 18. E`nergeticheskaya komissiya Nigerii (ECN): Nacional`naya e`nergeticheskaya politika. [Nigeria Energy Commission (ECN): National Energy Policy]. Federal Republic of Nigeria. Abuja. 2008.
 19. Nigeriya: bol`shie problemy` malen`koj strany` [Nigeria: Big Problems of a Small Country]. Information agency. URL: https://pressa.tv/web-puteshestviya/84515-nigeriya-bolshie-problemy-malenkoy-strany.html.
 20. Sistema obrazovaniya v Nigerii [Education System in Nigeria]. Information site. URL : http://www.best-country.org/africa/nigeria/education.
 21. Podzhigali doma, dobivaya zhenshhin i detej: v Nigerii boeviki-musul`mane ubili 120 xristian [They Set Houses on Fire, Killing Women and Children: Muslim Militants Killed 120 Christians in Nigeria] / Information agency. URL : https://www.unian.net/world/10482438-podzhigali-doma-dobivaya-zhenshchin-i-detey-v-nigerii-boeviki-musulmane-ubili-120-hristian.htm.
Papers96 - 109
URL ArticleURL Article
 Open Article
Article Name10.26583/GNS-2019-04-12
Formation of Universal Competencies at the Stage of Early Career Guidance in the Nuclear Energy Field
AuthorsV.A. Rudenko1, N.P. Vasilenko2, N.V. Ermolaeva3, N.I. Lobkovskaya4
Address

Volgodonsk Engineering Technical Institute the branch of National Research Nuclear University “MEPhI”,

Lenin St., 73/94, Volgodonsk, Rostov region, Russia 347360

1ORCID iD: 0000-0002-6698-5469

WoS Researcher ID: B-7730-2016

e-mail: VARudenko@mephi.ru

2ORCID iD: 0000-0001-7054-1302

WoS Researcher ID: G-4963-2017

e-mail: NPVasilenko@mephi.ru

3ORCID iD: 0000-0001-6547-7553

WoS Researcher ID: V-4783-2018

e-mail: NVErmolaeva@mephi.ru

4ORCID iD: 0000-0002-0297-5800 

WoS Researcher ID: O-3879-2018

e-mail: NILobkovskaya@mephi.ru

 

AbstractThe article discusses research materials on the application of new approaches to the formation of human resources for the nuclear industry as part of the early career guidance of schoolchildren. “Young Nuclear Expert”, a regional model for the early career guidance of schoolchildren, is developed based on an analysis of the current requirements for Rosatom employees, corporate values, the importance of the human factor in the safe operation of nuclear power plants, and the Concern’s recommendations. The events carried out by the chairs of VETI NRNU MEPhI to form universal competencies among younger students, their professional self-determination are highlighted.
Keywordsearly career guidance, Rosatom State Corporation, corporate values, universal competencies, professional self-determination, engineering and technical motivation of schoolchildren, summer science and technology school.
LanguageRussian
References
 1. Spravochnik «Kar`era v atomnoj otrasli». Vy`pusk № 3. Speczproekt Centra kar`ery` Goskorporacii «Rosatom» [«Career in Nuclear Industry» Reference book. Issue 3. A special project of the career Center «Rosatom» State Corporation]. URL: https://rosatomcareer.ru/mediafiles/u/files/
  Centr%202014/Career_3.pdf (in Russian).
 2. Lobkovskaya N.I., Evdoshkina Yu.A. Professional`noe celepolaganie kak sostavlyayushhaya kul`tury` bezopasnosti budushhego specialista-atomshhika [Professional Goal-Setting as a Component of Future Nuclear Specialist Safety Culture]. Sovremennoe obrazovanie [Modern Education]. 2017. № 1. P. 32-38. URL: http://e-notabene.ru/pp/article_22498.html (in Russian).
 3. Managing human resources in the field of nuclear energy. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 2009. URL: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1397_web.pdf
  (in Russian).
 4. Sovremenny`e trebovaniya k rabotnikam korporacii «Rosatom» [Modern Requirements to the Employees of «Rosatom» Corporation]. URL:  http://900igr.net/prezentacija/fizika/istorija-sozdanija-atomnoj-energetiki-197930/sovremennye-trebovanija-k-rabotnikam-korporatsii-rosatom-19.html (in Russian).
 5. Hotemskoy N. A. Kadrovaya politika gosudarstvenny`x korporacij na primere «Rosatom» [Personnel Policy of State Corporations on the Example of «Rosatom»]. Mezhdunarodny`j nauchno-texnicheskij zhurnal «Teoriya. Praktika. Innovacii» [International Scientific and Technical Journal «Theory. Practice. Innovation»]. Avgust [August], 2017. URL: http://www.tpinauka.ru/
  2017/08/Khotemskoy.pdf (in Russian).
 6. Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 17 avgusta 2015 g. N 849 «Ob utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya po special`nosti 14.05.02 Atomny`e stancii: proektirovanie, e`kspluataciya i inzhiniring (uroven` specialiteta)» [Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of August 17, 2015 N 849 «Approval of the Federal State Educational Standard of Higher Education in the Specialty 14.05.02 Nuclear Power Plants: Design, Operation and Engineering (level of specialization)»]. – URL:  http://fgosvo.ru/news/2/1329 (in Russian).
 7. Rudenko V.A., Golovko M. V., Ermolaeva N.V., Lobkovskaya N.I. Rannyaya professional`naya orientaciya v sfere atomnoj e`nergetiki kak faktor strategicheskogo razvitiya atomnoj otrasli [Early Professional Orientation in the Field of Nuclear Energy as a Factor of Nuclear Industry Strategic Development].  Global`naya yadernaya bezopasnost` [Global Nuclear Safety]. 2018. № 4 (29). P. 97-108 (in Russian).
 8. Poslanie Prezidenta RF V.V. Putina Federal`nomu Sobraniyu [Russian President Vladimir Putin's Message to the Federal Assembly]. Mart [March], 2018. URL:  http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 (in Russian).
 9. Men`she vsego dovol`ny`x vy`borom professii sredi e`konomistov, texnologov i e`kologov [Least Satisfied with the Choice of Profession among Economists, Technologists and Environmentalists].  URL: https://www.superjob.ru/research/articles/111726/menshe-vsego-dovolnyh-vyborom-professii-sredi-ekonomistov/ (in Russian).
 10. Predpriyatiya Rosatoma podderzhivayut iniciativu rannej proforientacii shkol`nikov i studentov [Rosatom Enterprises Support the Initiative of Early Career Guidance for Schoolchildren and Students]. URL: https://www.rosatom.ru/journalist/news/predpriyatiya-rosatoma-podderzhivayut-initsiativu-ranney-proforientatsii-shkolnikov-i-studentov-/ (in Russian).
 11. Ot rannej proforientacii – k professii inzhenera [From Early Career Guidance to the Profession of Engineer]. URL: https://www.spbstu.ru/media/smi/education/early-career-guidance-engineering-profession/ (in Russian).
 12. Rannyaya proforientaciya: prostranstvo novy`x vozmozhnostej [Early Career Guidance: a Space of New Opportunities]. URL: http://www.edu.ru/news/eksklyuzivy/rannyaya-proforientaciya-prostranstvo-novyh-vozmoz/ (in Russian).
 13. Rannyaya proforientaciya – osoznanny`j vy`bor budushhej professii: v VITI NIYaU MIFI sostoyalos` rasshirennoe soveshhanie po aktivizacii vy`bora uchashhimisya vostrebovanny`x professij [Early Career Guidance – Informed Choice of Future Profession: in VETI NRNU MEPhI Held an Extended Meeting to Enhance the Choice of Students in Demand Professions]. URL : http://www.volgodonskgorod.ru/node/27973 (in Russian).
 14. Proforientaciya mladshix shkol`nikov: «za» i «protiv» [Vocational Guidance of Primary School Students: «For» and «Against»]. URL: https://academia.interfax.ru/ru/analytics/research/2761/
  (in Russian).
 15. Cennosti Rosatoma [The Values Of Rosatom]. URL : https://www.rosatom.ru/about/mission/
  (in Russian).
 16. Rusatom Oversiz [RusAtom Overseas]. URL : http://www.rusatom-overseas.com/ru/about-rusatom-overseas/our-values/ (in Russian).
Papers110 - 123
URL ArticleURL Article
 Open Article